Društvo „Rom“ iz Kostolca: Aktivizmom članova do kvalitetnijeg života

Početkom 2016. godine „Društvo Rom“ iz Kostolca je kao nosilac, u partnerstvu sa
ULUK „Art“ iz Kostolca, realizovao projekat „Boje humanosti“. Projekat je finansijski podržala
Kancelarija za lјudska i manjinska prava Republike Srbije, u okviru Poziva za projekte
usmerenih na unapređenje položaja i statusa Roma u Srbiji. Projekat je imao za cilј da putem
umetničkih slika prikaže probleme sa kojima se Romi suočavaju u svim aspektima života, ali i
kulturu, tradiciju i običaje romskog naroda, i da putem organizovanih izložbi promoviše
humane vrednosti svakog čoveka, raznolikost kulture, i zajednički život različitih
kulturoloških i etničkih zajednica na ovim prostorima. Projekat je takođe i humanitarnog
karaktera, jer su sve slike bile izložene aukcijskoj i galerijskoj prodaji, kao i prodaji putem
interneta, a sva prikuplјena sredstva iskorišćena su za formiranje donatorskog fonda, za
podršku inicijativama za borbu protiv diskriminacije, kao i podršci mladima koji nisu u
mogućnosti, a mogu i žele da ostvare ambicije u obrazovanju, umetnosti, sportu i kulturi, i na
taj način utiču na promenu stereotipnih stavova. Na prvoj izložbi u Kostolcu, sredstva od
prodatih slika su uplaćena za lečenje našeg sugrađanina Milana Kovačevića, koji je bolovao
od Hočkinsonove bolesti. Izložbe su organizovane i u Velikom Gradištu i Golupcu, a 2018.
godine i u Smederevu, u okviru manifestacije Centra za kulturu.
Okrugli sto „Dostupnost sistema socijalne zaštite pripadnicima romske
nacionalnosti“, je imao za cilј pokretanje dijaloga između svih institucija koje u okviru svojih
nadležnosti imaju određenu ulogu i odgovornost u socijalnoj inkluziji pripadnika romske
nacionalne manjine. Takođe, cilј je bio i da se ukaže na značaj saradnje i razmene informacija
između svih aktera na lokalu i organizacija civilnog društva, u rešavanju problema onih
građana koji se nalaze u stanju neke socijalne potrebe.
Tokom 2016. i 2017. godine udruženje je uspostavilo saradnju sa NVO „Vizija“ iz
Kragujevca, i u tom periodu kao partner realizovalo projekat „Pomoć interno raselјenim
licima u Srbiji“, koji je finansirao UNHCR. Cilј projekta je bio pomoć interno raselјenim licima
koja žive na teritoriji gradske opštine Kostolac, u vidu paketa građevinskog materijala za
adaptaciju objekata u kojima žive. Za dve godine, identifikovano je 43 interno raselјenih
porodica koje ispunjavaju zadate kriterijume (da su vlasnici objekata u kojima žive i poseduju
svu stambenu dokumentaciju, da su registrovani kao IRL, da nisu korisnici neke od donacija u

prethodnom periodu, da je potrebna pomoć za adaptaciju stambenog objekta…), dobili su
pakete građevinskog materijala u vrednosti od po 205 hiljada dinara, koji su ugradili.
Prepoznavši potrebe i probleme sa kojima se Romi suočavaju u oblasti stanovanja,
udruženje je 2017. i 2018. godine realizovalo dva projekta, koji su imali za cilј da pruže
podršku u uspostavlјanju bolјih životnih uslova i uslova stanovanja, porodicama koje potiču iz
socijalno ugroženih kategorija stanovništva na teritoriji GO Kostolac, dodelom paketa
građevinskog materijala za sanaciju ili adaptaciju kupatila. Projekte „Individualna rešenja za
adaptaciju kupatila“ 2017. godine, i „Korak do inkluzije“ sledeće godine, finansijski je
podržao grad Požarevac, u okviru Poziva za projekte nevladinih organizacija za realizaciju
cilјeva LAP-a za unapređenje položaja Roma. Rezultati ovog projekta su neprocenjivi, ako
uzmemo u obzir da su podršku dobile one porodice koje realno u skorijoj budućnosti ne bi
bile u mogućnosti da samostalno obezbede sredstva da izgrade ili opreme kupatilo, a 30
porodica je izgradilo ili adaptiralo kupatilo za dve godine.
Kostolačko Udruženje „Društvo Rom“ se pored svih nabrojanih aktivnosti u 2016.
godini, od dana osnivanja, putem javnog zastupanja zalaže za participativno uklјučivanje
Roma i Romkinja u organe odlučivanja u JLS, kao i za formiranje komisija, tela i saveta za
pobolјšanje položaja Roma na teritoriji GO Kostolac. Predsednik Udruženja je učestvovao i u
Radnoj grupi za izradu LAP-a za pobolјšanje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca za
period 2016-2020, ali i zajedno sa članovima udruženja, i u javnoj raspravi za nacrt Strategije
za socijalno uklјučivanje Roma u Republici Srbiji. Mnogi egzistencijalni problemi socijalno
ugroženih građana su rešavani zalaganjem članova udruženja, a ostvarena su i različita prava
koja građanima pripadaju po zakonu. Ostvarena je dobra saradnja sa institucijama na lokalu,
ali i sa republičkim organima, kao i organizacijama civilnog društva širom Srbije.

Značajni projekti „Društva Rom Kostolac“

– „SVE ZA DECU: mobilizacija zajednice radi podrške ranom razvoju romske dece“, 2018-
2019. UNICEF;
– „Angažovanje koordinatora za romska pitanja“, 2018. GO Kostolac;
– „Individualna rešenja za adaptaciju kupatila“, 2017. Grad Požarevac;
– „Korak do inkluzije”, 2018. Grad Požarevac;

– „Socijalna inkluzija povratnika po Sporazumu o readmisiji i IRL“, 2018. Komesarijat za
izbeglice RS;
– „Aktivna participacija zajednice za unapređenje stanovanja Roma i Romkinja“, 2018. RIO –
Roma initiative office;
– „Pomoć interno raselјenim licima u Srbiji”, 2016-2017. UNHCR;
– „Obrazovanjem do jednakosti”, 2017. Grad Požarevac;
– „Podrška romskoj zajednici u korišćenju usluga sistema socijalne zaštite”, 2016. Kancelarija
za lјudska i manjinska prava RS;
– „Podrška ranom razvoju, obrazovanju i socijalnoj inkluziji dece predškolskog uzrasta iz
romske zajednice i drugih uskraćenih grupa“, 2016-2018. Fond za otvoreno društvo Srbije;
– „Podrška uklјučivanju i održavanju kontinuiteta u obrazovanju dece romske nacionalnosti“,
2016. Grad Požarevac;
– „Boje humanosti”, 2016. Kancelarija za lјudska i manjinska prava RS;
– „Istraživanje o položaju Roma/kinja na tržištu rada na teritoriji grada Požarevca“, 2015.
Kancelarija za lјudska i manjinska prava RS;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *