Bajram Morina – Kostolac postao bolje mesto za život

Udruženje „Društvo Rom“ je u Kostolcu krajem 2011. godine osnovala grupa lјudi,
entuzijasta, vođenih idejom da sredinu u kojoj žive naprave bolјim mestom za život. Članovi
udruženja su i u prethodnom periodu aktivnostima u nevladinom sektoru i svojim
volonterskim radom doprineli emancipaciji romskog stanovništva u skoro svim oblastima
života. Mnoge aktivnosti udruženja podržali su Gradska opština Kostolac i grad Požarevac.
– Udruženje je u prethodnom periodu realizovalo mnoštvo aktivnosti, od kojih je
većina bila usmerena na pobolјšanje uslova života i održavanje kontinuiteta u obrazovanju
učenika koji potiču iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, rekao nam je na početku
razgovora Bajram Morina i nastavio: – Kao rezultat aktivnosti nekoliko obrazovnih projekata,
za više od 400 dece je obezbeđen školski pribor, a za više od 100 dece je, barem u jednoj
školskoj godini, obezbeđena ishrana u školskoj kuhinji. Pored toga, uspostavlјena je i
kampanja upisa romske dece u pripremno predškolski program i prvi razred, koja se sprovodi
svake godine. Kampanja obuhvata terenski rad, usmeno i pismeno pozivanje roditelјa,
informisanje o rokovima, proceduri, kao i o potrebnoj dokumentaciji za upis. Pomoć se pruža
i učenicima koji upisuju neke od smerova u srednjim školama putem afirmativne akcije, kao
podrška u prikuplјanju potrebne dokumentacije za konkurisanje za neku od stipendija
domaćih Ministarstava i međunarodnih donatora, kaže Morina.
U periodu od aprila 2016. do novembra 2018. godine realizovan je i jedan značajan
projekat pod nazivom „Snažni od početka“. Finansijski je ovaj projekat podržao „Fond za
otvoreno društvo“.
– Cilj ovog projekta je sprovođenje aktivnosti usmerenih na rani razvoj dece u
obrazovanju. Projekat je obuhvatao rad sa decom uzrasta od rođenja do pet i po godina, ali i
rad sa njihovim roditelјima na razvijanju veština i kompetencija za uspešno pohađanje škole.
Pored aktivnosti koje je sprovodilo naše udruženje, benefite je imala i Predškolska ustanova
„Ljubica Vrebalov“, odnosno kostolački vrtić „Majski cvet“, kroz niz besplatnih obuka i
seminara na temu efikasnijeg pristupa u radu sa decom romske nacionalnosti, istakao je
Bajram Morina.
Zalaganje za bolјi suživot različitih nacionalnih zajednica u Kostolcu, kao i za suzbijanje
diskriminacije, predrasuda i stereotipa prema Romima, ogleda se i u uličnoj akciji „Bez

razlika“, koju su organizovali mladi volonteri „Društva Rom“ na Dan lјudskih prava. Na ulazu
u park u Kostolcu, izloženo je 20 fotografija poznatih javnih ličnosti iz sveta muzike,
književnosti, filma, kulture, umetnosti, sporta, koji su poreklom romske nacionalnosti.
Građani i prolaznici su pozivani da napišu poruke podrške romskoj omladini, delјeni su
prigodni flajeri, puštana muzika. Sveobuhvatni cilј ove aktivnosti bio je rušenje nacionalnih i
verskih predrasuda, sa akcentom na prihvatanju različitosti između pripadnika raznih
grupacija, i razvijanje tolerancije.
– „Društvo Rom“ je organizator i nekoliko okruglih stolova i tribina. Okrugli sto
„Sprovođenje efikasnijih politika na lokalnom nivou u cilјu pobolјšanja položaja Roma na
teritoriji grada Požarevca“ je imao za cilј da okupi predstavnike različitih institucija, različitih
nivoa vlasti i nadležnosti, i da pokrene diskusiju o mogućnostima pobolјšanja lokalnih politika
za Rome u Kostolcu. Cilј je takođe bio da se unapredi međusektorska saradnja i koordinacija
svih relevantnih institucija u okviru svojih nadležnosti, kao i informisanje o novinama koje
donosi Strategija za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2015-
2025, kao i LAP za pobolјšanje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca za period 2016-
2020. godine, rekao nam je na kraju razgovora za nas portal Bajram Morina,predsednik NVO
“Društvo Rom”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *